Rascher Entschluß

Meine Leut’ wé’nt·s it hâu~,
Daß i soll mit dər gâu~.

Wé’nt si·s hâu~ odər it
Schätzlə, di’ lâuß i nit.

Dein· Aüglə sind himəlbláu,
Glitzgə~t wie Moərgə~táu.

Dein· Zä~ sind wiə Helfə-bái~,
Schätzlə, du bleibst scho~ mei~.

Dein· Bäcklə sind roəsə~roət,
Di’ liəb i bis i~’n Toəd.

Gang, hol də~ Pfarrər g·schwind,
Daß ər eüs z·sämə~ bind.

Dər Pfarrər ist scho~ dau,
Du bist und bleibst mei~ Frâu.


Letzte Änderung der Seite: 06. 03. 2021 - 00:03