EPOCHE NAPOLEON


von der Bastille bis Waterloo

Jäger-Stücklein

Sprüche. Spruchgedicht von Ludwig Aurbacher

Əs gangə~ drei Jäger in də~ Wald, Juhè!
Siə zilə~ und schuisse~ all·s, daß əs knallt, Juhè!
Diə Jägər siə treffə~ kài~ Stuck, kài~ Bái~,
Und kommə~ z·lèst widər a’s Schneidər hài~:
      O weə! o weə! o weə!

 

Letzte Änderung der Seite: 27. 03. 2017 - 22:03